Privacy- en cookieverklaring.

Privacy- en cookieverklaring

Dit is de privacy- en cookieverklaring van:

Juresta & partners B.V. h.o.d.n. Juresta
Europaweg 204 A
7336 AR Apeldoorn
t: 055-5383000
e: info@juresta.nl
w: www.juresta.nl

K.v.K.-nummer: 08052164

Als u gebruik maakt van onze dienstverlening verzamelen en verwerken wij gegevens van/over u. Daarnaast gebruiken wij op onze website diverse cookies, waarbij wij ook informatie verzamelen, bijvoorbeeld over uw activiteiten op de website. Wij hechten veel waarde aan het aspect privacy. Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik. Als het gaat om persoonsgegevens in de zin van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), verwerken wij uw gegevens conform de AVG en melden wij eventuele inbreuken op de beveiliging van uw persoonsgegevens ook conform de AVG.

In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over onze gegevensverwerkingen:

 • Welke gegevens verzamelen wij van u als klant? Welke gegevens verwerken wij van derden?
 • Welke gegevens verzamelen wij van bezoekers van onze website?
 • Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
 • Aan wie verstrekken wij uw gegevens en waarom?
 • Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 • Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
 • Hoe kunt u een klacht indienen over onze gegevensverwerking?

Daarnaast informeren wij u over de cookies die wij op onze website gebruiken. Welke cookies zijn dit en wat doen ze?

Algemeen geldt dat wij uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
1. Om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren;
2. Voor onze bedrijfsvoering of marketingdoeleinden;
3. Het goed en gebruiksvriendelijk laten functioneren van onze website.

Welke gegevens verwerken wij van onze klanten en met welk doel?

Voor het leveren van onze producten en diensten:
Voor zover u deze gegevens aan ons heeft verstrekt, verwerken wij voor het leveren van onze producten en diensten de volgende (persoons)gegevens van u:

 1. Bedrijfsnaam;
 2. Adres en plaatsnaam onderneming;
 3. Telefoonnummer/ mobiel nummer;
 4. E-mailadres, website;
 5. Rechtsvorm en K.v.K.-nummer;
 6. IBAN-nummer en BIC Code;
 7. Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon/contactpersonen binnen uw onderneming.

Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het verzenden van producten (zoals bestelde algemene voorwaarden), voor onze facturatie en voor eventuele communicatie over uw opdrachten en de overeenkomsten die u bij ons sloot.

Voor onze bedrijfsvoering en marketingdoeleinden:
Voornoemde (persoons)gegevens gebruiken wij daarnaast ook voor het bijhouden van ons klantenbestand, voor relatiebeheer en voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over onze producten en diensten.

Gegevens van derden:
Daarnaast kan het zijn dat wij ten behoeve van onze dienstverlening van u ontvangen gegevens van derden verwerken, bijvoorbeeld (bedrijfs-)naam, adres en plaatsnaam, telefoonnummer en e-mailadres van uw debiteuren bij de behandeling van uw incasso-opdrachten. Wij gebruiken deze gegevens dan alleen ten behoeve van en in het kader van de dienstverlening/opdracht waarvoor u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Welke gegevens verwerken wij van bezoekers van onze website?

Als u onze website bezoekt zijn er twee opties:

 1. U kijkt alleen rond op de website;
 2. U maakt gebruik van het op de website aanwezige contactformulier.

Bij de eerste optie verzamelen wij van/over u alleen de informatie die de op onze website aanwezige cookies voor ons verzamelen (zie hierna).

Daarnaast kunt u op onze website een formulier invullen als u wilt dat wij contact met u opnemen, als u een afspraak wilt maken, een vraag heeft of nader geïnformeerd wilt worden over onze producten en diensten. Daarbij vragen wij u de volgende (persoons)gegevens te vermelden:

 1. Bedrijfsnaam;
 2. Naam contactpersoon eventueel aangevuld met “dhr.” of “mevr.”;
 3. Postcode;
 4. Telefoonnummer/mobiel nummer;
 5. E-mailadres;
 6. Wat uw relatie is met ons (bijvoorbeeld klant, debiteur of geïnteresseerd in Juresta);
 7. Wat uw vraag of opmerking is.

Wij verwerken alleen de gegevens die u hierbij zelf invult. Wij hanteren een afzonderlijke privacy verklaring voor de gegevensverwerkingen die betrekking hebben op ons online klantenportaal. Maakt u als klant gebruik van dit klantenportaal? Kijk dan op www.mijnjuresta.nl voor deze privacy verklaring.

 

Cookies


Daarnaast maken wij op onze website gebruik van een zogenaamde analytische cookie via de dienst Google Analytics. Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers van onze website, de bezochte pagina’s op onze website, de verkeersbronnen (komt u bijvoorbeeld direct op onze website terecht of bent u via een link op een andere website naar onze website gegaan?) en andere essentiële informatie waarmee wij onze website kunnen verbeteren voor de bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon/bezoeker.

Ook kunnen wij op enig moment cookies gebruiken om statistieken te verzamelen over gegevens die niet anoniem zijn, zoals uw IP-adres.

Wie heeft toegang tot uw gegevens en met welk doel?

Onze medewerkers hebben toegang tot uw gegevens voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven omschreven doeleinden. Wij verstrekken uw gegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij:

 1. dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een tussen u en ons gesloten overeenkomst. Bijvoorbeeld als wij - met uw toestemming - een advocaat inschakelen bij de uitvoering van uw incasso-opdracht;
 2. of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 3. dan wel wij hiertoe verplicht zijn op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een bevel van het daartoe bevoegd gezag.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging van uw gegevens en ongeoorloofde toegang tot uw gegevens tegen te gaan.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dit nodig is voor de hierboven omschreven doeleinden, tenzij wij de gegevens op grond van een wettelijke verplichting langer moeten bewaren of niet mogen verwijderen.

Dit laatste betekent concreet dat wij alle gegevens van onze klanten in ieder geval 7 jaar voor de Belastingdienst bewaren op grond van onze fiscale bewaarplicht.

Websites van derden

Als op onze website een link is opgenomen naar een website van een derde, is deze privacy- en cookieverklaring niet van toepassing op die website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare en veilige manier met uw gegevens omgaat. Wij zijn ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van of schade die u lijdt door de wijze waarop deze derde met uw gegevens omgaat. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze derde/van de betreffende website te lezen voordat u gebruik maakt van die website.

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de AVG heeft u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 1. recht op inzage, correctie of het verwijderen van uw gegevens;
 2. recht op beperking;
 3. recht op verzet;
 4. recht op dataportabiliteit;

Wat houden deze rechten in?

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U mag uw persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of laten verwijderen.

Recht op beperking
In bepaalde situaties mogen wij uw gegevens niet meer gebruiken, maar kunnen wij de gegevens ook (nog) niet wissen. U kunt de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘stil laten zetten’ (opschorten). Dit heet het recht op beperking van de verwerking. U heeft dit recht in de volgende situaties:

1. Uw gegevens zijn mogelijk onjuist;

Heeft u aangegeven dat de gegevens die wij van u gebruiken onjuist zijn en gevraagd dit aan te passen? Dan mogen wij uw gegevens niet gebruiken zolang wij niet hebben gecontroleerd of uw gegevens correct zijn.

2. De verwerking van uw gegevens is onrechtmatig;

Het kan voorkomen dat wij bepaalde gegevens niet (meer) mogen verwerken conform de AVG en deze gegevens moeten verwijderen, maar u nog niet wilt dat wij uw gegevens wissen. Bijvoorbeeld omdat u de gegevens later nog wilt opvragen.

3. Wij hebben uw gegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor wij ze verzameld hebben;

Ook in deze situatie moeten wij uw gegevens wissen, maar kan het zijn dat u dit (nog) niet wilt. Bijvoorbeeld omdat u die gegevens nog nodig heeft voor een juridische procedure waarbij u betrokken bent.

4. U heeft bezwaar gemaakt tegen het verwerken van uw gegevens;

Als u vanwege een specifieke situatie bezwaar heeft gemaakt tegen het verwerken van uw gegevens, moeten wij stoppen met deze gegevensverwerking, tenzij wij hele goede redenen hebben om uw gegevens te blijven verwerken. Zo lang niet duidelijk is wiens belang zwaarder weegt, mogen wij uw gegevens niet gebruiken.

Recht op verzet
Het recht op verzet houdt in dat u zich kunt verzetten tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Tenzij wij een dwingend gerechtvaardigd belang hebben om de verwerking van uw gegevens voort te zetten (bijvoorbeeld op grond van de wet) of uw gegevens (nog enige tijd) moeten bewaren, stoppen wij de verwerking en wissen wij uw gegevens.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben. Dit heet het recht op dataportabiliteit, ook wel het ‘recht om gegevens over te dragen’ genoemd. Dit recht ziet alleen op digitale persoonsgegevens die wij verwerken 1) op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of 2) gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

In alle genoemde situaties vragen wij u een e-mail te sturen naar info@juresta.nl met een duidelijke vermelding van uw vraag. Wij reageren zo spoedig mogelijk - maar uiterlijk binnen één maand - op uw verzoek.

Eventuele wijzigingen van deze privacy- en cookieverklaring

 Wij behouden ons het recht voor om in de toekomst (delen van) deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Het is daarom goed om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Tot slot

Wij nemen de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens serieus. Mocht u desondanks vinden dat wij handelen in strijd met de bepalingen van de AVG, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer en e-mailadres zoals vermeld bovenaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij kunnen dan samen met u naar een oplossing zoeken. Komen we er toch niet uit, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens (zie hiervoor de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).